Lubin: kredyty i szybkie pożyczki

lubin kredyty
Kredyty Lubin

Działamy na rynku kredytów w Lubinie ponad 5 lat.
Dzięki temu zdobyliśmy ogromne doświadczenie.

Wiedza, doświadczenie i znajomość rynku jest dla nas „chlebem powszednim”.

Przez 5 lat działalności pomogliśmy uzyskać kredyty na łączną kwotę ponad 7.000.000 zł.
Zaufało nam także kilkadziesiąt osób z Głogowa i okolic.

Jesteśmy otwarci na nowe produkty.
Dlatego też współpracujemy z największymi i najlepszymi brokerami finansowymi:
Kredyty w Fines, Fiolet, Prometeuszu, Money-House, Inwest, BS Kredyt, GTF, Unilink, Unifinanse, EKF.

 

Dla wygody naszych Klientów postanowiliśmy podjąć współpracę tylko z zaufanymi bankami.

Teraz wszystkie banki masz w jednym miejscu. Nigdzie nie musisz chodzić.
Zobacz z kim współpracujemy:

Kredyt w Alior Bank, Pekao SA, Alior Bank, Eurobank, BNP Paribas-Fortis, Getinbank, ING Bank , Credit Agricole, mBank, PKO S.A, PKO BP, Polbank, Raffeisen Bank, Sygma Bank, kredyt w SKOK Wyszyński.

  • osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę
  • prowadzący działalność gospodarczą
  • emeryt, rencista
  • osoba będąca na zasiłku przedemerytalnym
  • rolnik
  • osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia/dzieło
  • otrzymujący dochód z tytułu najmu nieruchomości

 

 

Kredyt bankowy jest to nic innego, jak pewna umowa, która została zawarta pomiędzy klientem, a bankiem, który tym samym zobowiązuje się do udostępnienia kredytobiorcy określonej kwoty pieniędzy na dany procent.

Kredyt może mieć ustalony w umowie kredytowej cel, albo też można wydatkować środki pochodzące z niego w dowolnym celu. Kredytobiorca podpisując umowę kredytową zobowiązuje się do wykorzystania pieniędzy pochodzących z kredytu zgodnie z ich przeznaczeniem. Jednocześnie, bierze on na siebie obowiązek zwrotu pobranej z banku kwoty wraz z należnymi mu odsetkami. Bank przy okazji udzielania swym klientom kredytów najczęściej nalicza odpowiednie prowizje i opłaty, zgodnie z zaakceptowaną przez nich tabelą. Kredyt jest zobowiązaniem, którego głównymi cechami jest oprocentowanie, terminowość i zwrotność.

 

W świetle prawa polega na czasowym wykorzystaniu wolnych środków pieniężnych. Bank udzielając kredytu ma pełne prawo do sprawowania kontroli nad wykorzystaniem kredytu, a jednocześnie jest on pośrednikiem przy przekazywaniu potrzebującym podmiotom czasowo ulokowanych w nim środków pieniężnych. Wraz z podpisaniem umowy kredytowej przez kredytobiorcę i bank, powstaje wierzytelność u kredytodawcy, a także zobowiązanie po stronie kredytobiorcy. Jeśli definiować kredyt na gruncie ekonomii, to po prostu bank umożliwia kredytobiorcy dokonywanie wydatków pieniężnych przekraczających aktualny budżet tej osoby.

Kredyt jest udostępniany klientowi przez bank na warunkach przewidzianych w umowie. Za każdym razem, kiedy bank decyduje się na udzielenie kredytobiorcy kredytu, konieczne jest podpisanie przy tym umowy kredytowej. Jest to ważny dokument, który powinien zawierać szereg informacji. Wśród nich wymienia się datę i miejsce zawarcia umowy kredytowej, dane osobowe stron umowy, postanowienia ogólne kredytu, kwotę i jego walutę, warunki uruchomienia i cel kredytu, okres kredytowania, wysokość prowizji i oprocentowania, zasady kredytowania, termin ostatecznej spłaty kredytu, sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku, termin oraz sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej. Oprócz tych danych, umowa kredytowa powinna również zawierać informacje o skutkach naruszenia jakichkolwiek postanowień umowy, informacje o warunkach zmiany i odstąpienia od umowy przez bank i kredytobiorcę. Wszelkie inne ustalenia stron też powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach umowy kredytowej. Umowa kredytowa jest konstruowana przez bank, ale często klient ma prawo do negocjowania jej warunków.